หน้าแรก   ยินดีต้อนรับ ศิษย์เก่าสถาบันการบินพลเรือน
ระบบบันทึกข้อมูลศิษย์เก่า
  ข้อมูลส่วนตัว
  คำนำหน้าชื่อ
  ชื่อ   นามสกุล
  Title
  Firstname   Lastname
  หมายเลขบัตรประชาชน  -  -  -  -   เพศ
  วัน เดือน ปีเกิด   สัญชาติ
  ระดับการศึกษาสูงสุด   จากสถาบันการศึกษา
  ข้อมูลการศึกษาที่จบจาก สบพ.
  ระดับการศึกษา   รหัสนักศึกษา
  หลักสูตร   รุ่นที่
  ปีที่เข้าการคึกษา   ปีที่สำเร็จการศึกษา
  ข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
  ที่อยู่   เลขที่
  หมู่   ซอย
  ถนน   ตำบล/แขวง
  อำเภอ/เขต   จังหวัด
  รหัสไปรษณีย์
  เบอร์โทรศัพท์มือถือ   อีเมล์
  ข้อมูลการทำงานปัจจุบัน
  ลักษณะงาน   บริษัท / องค์กร
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน   ฝ่าย / แผนก
  เบอโทรศัพท์   อีเมล์
  ที่อยู่ที่ทำงาน
 
2019 © Civil Aviation TrainingCenter พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน สบพ.