เรียน   ศิษย์เก่าสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) / ศูนย์ฝึกการบินพลเรือนในประเทศไทย (ศบท.) ทุกท่าน

         สถาบันการบินพลเรือน ใคร่ขอความร่วมมือจาก ศิษย์เก่า สบพ. / ศบท. ทุกท่าน กรอกข้อมูลของท่านเพื่อจัดทำฐานข้อมูล
ศิษย์เก่า สบพ. / ศบท.ทั้งนี้  เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารและเป็นที่ชุมนุมพบปะระหว่างชาว สบพ. / ศบท. ทุกท่าน
อนึ่ง ข้อมูลของท่าน จะถือเป็นข้อมูลปกปิด และจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่นอกเหนือภารกิจของ สบพ.  ก่อนได้รับอนุญาตจากท่าน


Dear CATC Alumni,

         Kindly complete the alumni database in full. Please note that your personal information provided will be kept
confidential and will only be used by CATC. These details will not be passed on to any other source without your
permission.


 
ลงทะเบียนศิษย์เก่า สบพ. / ศบท. | CATC Alumni Registration
แก้ไขข้อมูลศิษย์เก่า | CATC Alumni Editing Data
ติดต่อเรา | Contact_Us


2019 © Civil Aviation Training Center พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน สบพ.